หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
พันธกิจ
 
 
    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง โดยสอดคล้องกับการวางผังเมืองรวมและการขยายตัวของชุมชน
    จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
    การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
    การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา บำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608