หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
พันธกิจ
 
 
    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง โดยสอดคล้องกับการวางผังเมืองรวมและการขยายตัวของชุมชน
    จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
    การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
    การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา บำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608