หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน

คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร


คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน อบต.สองคอน (รวมทุกกระบวนงาน)


คู่มือและแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน อปท.


หนังสือมอบอำนาจ


มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการยื่นเรื่อง
คู่มือการให้บริการประชาชน

  (1)