หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
(หัวหน้าสำนักปลัด)
 
กองคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
 
กองช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตรและ
ประมง
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ
   
   
   
 
- งานก่อสร้างและผังเมือง
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
- งานกิจการประปา
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
 
กองสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
   
   
   
 
- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
   
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608