หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.songkon.go.th/orgc... เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บไซต์
อบต.สองคอน
ในหัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.songkon.go.th/boar... เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ คณะผู้บริหาร  (Navigation Bar)  ตำแหน่งปลัดว่าง รองปลัด รักษาราชการแทน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.songkon.go.th/proj... เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บไซต์
อบต.สองคอน (Navigation Bar) ในหัวข้อ
อำนาจหน้าที่ - เลือก อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar) ในหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เลือกชื่อเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 ฉบับทบทวน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.songkon.go.th/cont... เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar) ในหัวข้อ ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.songkon.go.th/law.... เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar)
1. ในหัวข้อ ระเบียบส่วนกลาง.
2. ในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ในหัวข้อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
4. ตัวอย่างระเบียบฯจัดทำแผน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.songkon.go.th/news... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลัก (Page Body) ข่าวประชาสัมพันธ์บางส่วนอยู่ข้างล่างของภาพสไลด์
2. เข้าถึงได้ทางหน้าหลัก (Navigation Bar) ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ไอคอนกลม ข่าวสาร
3. เข้าถึงได้ทางหน้าหลัก (Navigation Bar) ในหัวข้อ กิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.songkon.go.th/webb... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลัก (Page Body) กระดานข่าว อยู่โซนล่าง
2. เข้าถึงได้ทางหน้าหลัก (Navigation Bar) ในหัวข้อ กระดานข่าว
3. ตัวอย่าง ถาม-ตอบ
o9 Social Network https://www.songkon.go.th/home เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Page Body)
เป็นแบนเนอร์ ตำแหน่งอยู่ในส่วนล่างของเว็บ เป็นรูปไอคอน Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.songkon.go.th/webs... 1. เข้าถึงได้ทางส่วนท้าย (Footer) ของหน้าหลัก
2. เลือกหัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Footer)
3. เลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  จาก(Navigation Bar)
คลิกชื่อเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ แผนอื่นๆ  (Navigation Bar)
2. เลือกชื่อเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
3. ดูไฟล์แผนดำเนินงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.songkon.go.th/dnm_... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  (Navigation Bar)
2. ชื่อเรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
3. คลิกเพื่อเปิดไฟล์
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  (Navigation Bar)
2. ชื่อเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ดูไฟล์เล่มรายงาน
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ  (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
3. เลือกชื่อเรื่อง คู่มือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. หรือชื่อเรื่อง  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  (Navigation Bar)
2. เลือกชื่อเรื่อง ขั้นตอนรับเริ่องร้องทุกข์
3. เลือกชื่อเรื่อง  คู่มือการให้บริการด้านเงินสงเคราะห์เบี้ยยีงชีพ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ สถิติ  (Navigation Bar)
2. เลือกชื่อเรื่อง รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองช่าง
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในหัวข้อ รายงานอื่นๆ  (Navigation Bar)
2. ในหัวข้อ รายงานอื่นๆ - เลือกชื่อเรื่อง รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ประจำปี 2565
3. เปิดไฟล์รายงาน
o18 E-Service https://www.songkon.go.th/home เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ในส่วนเนื้อหา (Page Body) เป็นแบนเนอร์ QR Code
E-service เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด, คำร้องแจ้งซ่อมไฟสาธารณะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ(Navigation Bar) ในหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ในหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง ประกาศนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
3. เปิดไฟล์รายงาน
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ(Navigation Bar) ในหัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ในหัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
3. เปิดไฟล์รายงาน
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ(Navigation Bar) ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2. ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
3. ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
4. ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากร
5. ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ(Navigation Bar) ในหัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ในหัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - เลือกชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
3. เปิดไฟล์รายงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.songkon.go.th/cont... เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ  (Navigation Bar)
เลือกหัวข้อ ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.songkon.go.th/news... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ ส่วน (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
3. เลือกชื่อเรื่อง การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การดูแล บริหาร จัดการนํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพระพุทธบาทน้อย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. เลือกชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปี2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. เลือกชื่อเรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. เลือกชื่อเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สองคอน
4. ชื่อเรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
5. ชื่อเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565  
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
3. เลือกชื่อเรื่อง การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
4. เปิดไฟล์คำสั่งแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษา
5. เปิดไฟล์แนวปฏิบัติ Dos Donts
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.songkon.go.th/proj... 1. เข้าถึงได้ทางหน้าหลักเว็บ (Navigation Bar)
2. เลือกหัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
3. เลือกชื่อเรื่อง การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2566
4. คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 
  (1)     2   
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย