หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ศาสนสถานในตำบลสองคอน
การศึกษาในตำบลสองคอน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถแบ็คโฮซ่อมแซมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 87 
ประกาศ เรื่องซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณสองคอนเหนือ ม.2 และสองคอนใต้ ม.7 [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 75 
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยด้านข้างร้านอาหารครัวสองคอน หมู่ 1 [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 77 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกร [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 97 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า่ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 131 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 12 ม.ค. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
   
 
   
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท. เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-Exposure prophylaxis PrEP)ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองการบริหารจัดการชีวิต [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
แจ้งการโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
แจ้งการโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานะนานุบาล ครังที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการประเมินเมืองสุขภาพดี [ 27 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านดารจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
การส่งเสริมความปฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
การพัมนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
   
 
   
 
อบต.บ้านยาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ต. [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองหมู โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองหมู [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.จากหน้า [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน อบต.ตลิ่งชัน แจกถังขยะเปียกให้หน่วยงาน กองบังคับการ กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหล [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก นายอำเภอ ลงเยี่ยมชมผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม 15-3-66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก VDO Present งานผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม 24-3-66 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก จังหวัดสระบุรีจัดงานเทศกาลของดี อ.บ้านหมอ ผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ครั้งที่ 20 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองแก ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ต [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยบง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ ด ส 1) ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ฯ 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ขอความร่วมมือ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด บ้านเมืองจะสะอาด เมื่อทุกคนช่วยกัน [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 


อบต.หนองโดน ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองโดน ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองแก โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองนาก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านลำ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 8157 สระบุรี [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันนักเรียนศพด.หินกองบ้านบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองบัว จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายชะลอ พิมพ์ทองถึงบ้าน นางละไม จูน้อย หมู่ที่ ๔ โด [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.บางโขมด ซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.บางโขมด ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.บางโขมด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษ) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.พุคำจาน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.พุกร่าง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านลำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]


ทต.ดอนพุด จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๘๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองสรวง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านป่า จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านนายสมพงษ์ (เริ่มตั้งแต่หน้าวั [ 27 มี.ค. 2566 ]


ทต.สวนดอกไม้ จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณซอยบ้านนา [ 27 มี.ค. 2566 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เงินสงเคราะห์ศพคนสูงอายุ (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 14  ตอบ 1  
ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการใช้เอกสารอะไรบ้าง (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 15  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 16  ตอบ 1  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
มะม่วงน้ำดอกไม้
เขาพระพุทธบาทน้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสิทธิสวัสดิการ คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย