หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ศาสนสถานในตำบลสองคอน
การศึกษาในตำบลสองคอน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถแบ็คโฮซ่อมแซมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศ เรื่องซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณสองคอนเหนือ ม.2 และสองคอนใต้ ม.7 [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 69 
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยด้านข้างร้านอาหารครัวสองคอน หมู่ 1 [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 74 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกร [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 93 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า่ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 128 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 12 ม.ค. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว433 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว437  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว428  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
   
 
   
 
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เเละเทศบาลเมือง) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางของ อปท. ด้านที่7 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
ขอแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล รร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผจก.สถานธนานุบาล ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพืาอปฏิบัติตาม พรบ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทะิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
ถอดบทเรียนสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษาแห่งชีวิตกรณีศึกษา รร. อบต.รางจรเข้ ฯ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไวต์ www.esdelearning.org [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 15 
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
   
 
   
 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน้าพระลาน เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ธารเกษม คำสั่งที่ 63/2566 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สร่างโศก แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สร่างโศก ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน 2-2-2566 ประชาคมหมู่บ้าน (ม.8 นอก) ณ ศาลารวมใจ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ตรวจจุดเพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด เฟส 3 และ ร่วมสำรวจ จุดติดตั้ง Wifi ชุม [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้า [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพุกร [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 256 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้สองข้างทางถนน [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง โครงการอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.สระบุรี โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำราคากลางและควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการขององค์กรปกค [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
   
 
   
 


อบต.โคกสว่าง จ้างโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๘๕ สระบุรี จำนวน ๔ รายการ (สนป.) [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองโดน จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณข้างวัดคลองบุญ หมู่ที [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.บ้านลำ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กต 2646 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 2340-63-0 [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.หินกอง ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 18 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 8541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.บ้านป่า จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี กำหนดเวลาการมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.หนองยาว ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 24,900.00 บาทและ Keyboard USB Logitech K12 [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ซื้อหมึก Kyocera TK-6110 สำหรับเครื่อง KYocera Ecosys M4132idn จำนวน 2 กล่องๆละ [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง เป็นเงิน 21,800.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ คลอรีนน้ำ ๑๐ % (๒๐ กก./ถัง) จำนวน [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองหมู จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โด [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยข้างร้านญี่ปุ่น ตำบลห [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ฟุตบอล (10 ม.ค. 2566)    อ่าน 15  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (3 ม.ค. 2566)    อ่าน 27  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 666  ตอบ 6  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
มะม่วงน้ำดอกไม้
เขาพระพุทธบาทน้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสิทธิสวัสดิการ คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย