หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ศาสนสถานในตำบลสองคอน
การศึกษาในตำบลสองคอน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 61 
ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถแบ็คโฮซ่อมแซมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 188 
ประกาศ เรื่องซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณสองคอนเหนือ ม.2 และสองคอนใต้ ม.7 [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 181 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกร [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 209 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 214 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า่ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 206 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อ [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 7 เ [ 26 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
 
   
 
เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสา ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและรบบควบคุมอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ว5368 ลว 3 ต.ค.66 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
สบ0023.6_ว5321_ลว 2 ตค 66_ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
การดำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
ขอความร่วมมือสำรวจสถานการณ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขภิบาลอาหาร [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
   
 
   
 
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
อบต.หนองย่างเสือ คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.สร่างโศก คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสร่างโศก [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสร่างโศก [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยบง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ในเขตตำบลพุกร่าง เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สร่างโศก มอบเงิน และ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นายสีประสิทธิ์ จิตรป [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก ประชาสัมพันธ์จาก อบต.หนองนาก โรคไข้เลือดออก [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยบง กิจกรรมขยะดีมีคุณค่าประชาสุขใจ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
   
 
   
 


ทต.หินกอง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเศบาลตำบลหินกอง (บ้านบุ) โดย [ 4 ต.ค. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างจัดทำป้ายไวนิลวันนวมินทรมหาราชพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองสรวง จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณบ้าน อบต.ตุ้ม ถึงบ้านพี่อ้าย หมู่ที่ ๗) ตำบลหนองส [ 4 ต.ค. 2566 ]


ทต.ท่าลาน ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2566 ]


ทต.บางโขมด จ้างเหมาเครื่องจักรกลดำเนินการลอกดินเลนเเละวัชพืชพร้อมขนย้าย จำนวน 2 วัน (รายละเ [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.หนองแก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหน [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.หน้าพระลาน จ้างเหมาดูแลสวนและต้นไม้เกาะกลางถนนพหลโยธินและสวนสาธารณะถนนเทศบาล 14 (คุ้งเขาเขี [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.นายาว จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายาว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริการงานธุรการกองการศึกษาศาสนาและว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริการงานธุรการกองการศึกษาศาสนาและว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนว [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อ [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 2 ต.ค. 2566 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
*วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ* (3 ต.ค. 2566)    อ่าน 77  ตอบ 5  
หน้าเว็บ อบต.สวยจัง (3 ต.ค. 2566)    อ่าน 316  ตอบ 3  
เลิฟซี ทราเวล (21 ก.ย. 2566)    อ่าน 15  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
กล้วยฉาบดาวใจ OTOP
เขาพระพุทธบาทน้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสิทธิสวัสดิการ คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย